Overige trainingen Samenwerking

Categorie
Trainingen - Samenwerking
Over deze bijscholing

Rapporteren in een Zorgleefplan

Het Zorgleefplan helpt de cliënt te ondersteunen om diens leven (ondanks ziekte of handicap) zoveel mogelijk voort te zetten naar eigen wens. De voorkeuren, vragen, behoeften of doelen zijn daarbij het uitgangspunt.

 

In deze workshop wordt middels methodisch werken geleerd hoe de cliënt en diens naasten te ondersteunen in het behoud van eigen regie bij het bereiken van deze doelen en deze vast te leggen in het ZLP. Hierdoor kunnen zorg- en hulpverleners verantwoording afleggen naar collega’s, naasten en andere hulpverleners. Zorgvuldig en duidelijk rapporteren, evalueren en afspraken effectief bijstellen komt eveneens aan bod.

 

Ondernemersgericht Denken en Handelen

Marktwerking, zelfsturing en zelfmanagement spelen een grote rol in de sectoren Zorg en Welzijn. Daarnaast volgen veranderingen elkaar steeds sneller op. Deze training van 2 dagdelen leert de deelnemers en hun collega’s om flexibel in te spelen op deze factoren.

 

De SWOT-matrix wordt als basis gebruikt om kansen en bedreigingen te inventariseren en een gericht team-actieplan op te stellen.