Overige trainingen Samenwerking

Category
Trainingen - Samenwerking
Over dit project

Nieuw: Efficiënt samenwerken met collega’s

De klassieke ‘scheiding’ tussen de afdelingen Zorg en Welzijn vervaagt. Medewerkers zorg, welzijn, facilitair, vrijwilligers en mantelzorgers werken sámen aan het welbevinden van cliënten en hun naasten.

 

Dit vraagt om nauwere samenwerking tussen alle zorg- en hulpverleners en begeleiders, dus ook om oplossingsgerichte communicatie tussen alle partijen.

 

Deze scholing van 2 dagdelen heeft als thema’s het leren motiveren van collega’s; bespreken van verschillen in visie en uitvoering; leren delegeren; verdelen van taken; nemen van verantwoordelijkheden; het respectvol kunnen aangeven en accepteren van grenzen. Dit levert een fijnere onderlinge sfeer op, meer duidelijkheid en meer werkplezier.

pp

Op weg naar een Zelfsturend Team

In deze training van 4 dagdelen krijgen de teamleden inzicht in de verschillende fasen van ontwikkeling naar een zelfsturend team, en welke doelen bij iedere fase horen. Per fase krijgen zij vervolgens diverse handvatten aangereikt om deze doelen te behalen.

 

De training bestaat uit 3 belangrijke onderdelen, waarin zij:
1. Inzicht krijgen in de kwaliteiten en zwakke punten van zichzelf en hun team als geheel en hoe zij deze kennis kunnen inzetten om de samenwerking en prestaties van hun team te verbeteren;
2. Leren om haalbare doelen te stellen voor de korte, middellange en lange termijn, van daaruit teamtaken en individuele taken te bepalen en deze flexibel in te zetten om de doelen van de betreffende fase te behalen;
3. Gesprekstechnieken vanuit NLP leren inzetten om elkaar constructief feedback te geven, elkaar respectvol aan te spreken op gedrag en elkaar te coachen in kwaliteiten en valkuilen.

 

 

Rapporteren in een Zorgleefplan

Het Zorgleefplan helpt de cliënt te ondersteunen om diens leven (ondanks ziekte of handicap) zoveel mogelijk voort te zetten naar eigen wens. De voorkeuren, vragen, behoeften of doelen zijn daarbij het uitgangspunt.

 

In deze workshop wordt middels methodisch werken geleerd hoe de cliënt en diens naasten te ondersteunen in het behoud van eigen regie bij het bereiken van deze doelen en deze vast te leggen in het ZLP. Hierdoor kunnen zorg- en hulpverleners verantwoording afleggen naar collega’s, naasten en andere hulpverleners. Zorgvuldig en duidelijk rapporteren, evalueren en afspraken effectief bijstellen komt eveneens aan bod.

 

Ondernemersgericht Denken en Handelen

Marktwerking, zelfsturing en zelfmanagement spelen een grote rol in de sectoren Zorg en Welzijn. Daarnaast volgen veranderingen elkaar steeds sneller op. Deze training van 2 dagdelen leert de deelnemers en hun collega’s om flexibel in te spelen op deze factoren.

 

De SWOT-matrix wordt als basis gebruikt om kansen en bedreigingen te inventariseren en een gericht team-actieplan op te stellen.