1-1-2020: Wet zorg en dwang: wat is ‘verzet’?

1-1-2020: Wet zorg en dwang: wat is ‘verzet’?

Als een cliënt/bewoner of wettelijke vertegenwoordiger zich verzet tegen een behandeling of maatregel moet er vanaf 1-1-2020 gezocht worden naar alternatieven om tot het gewenste resultaat te komen. Maar hoe ziet dit ‘verzet’ er dan uit?

Allereerst: de wet omschrijft de volgende situaties waarin dit kan voorkomen:
* Toedienen van vocht, voeding en medicatie, medische controles/handelingen en overige therapeutische maatregelen;
* Beperken van de bewegingsvrijheid;
* Insluiten;
* Onderzoek aan kleding of lichaam;
* Aanbrengen van beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, die tot gevolg hebben dat betrokkene iets moet doen of nalaten, waaronder begrepen het gebruik van communicatiemiddelen;
* Uitoefenen van toezicht op betrokkene;
* Beperken van het recht op het ontvangen van bezoek;
* Onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedrag beïnvloedende middelen en gevaarlijke voorwerpen;
* Controleren op de aanwezigheid van gedrag beïnvloedende middelen.

Dit zijn situaties die mijns inziens dagelijks voorkomen in de zorg aan mensen die wilsonbekwaam zijn (waaronder dementie)!

In mijn TRAINING ‘Omgaan met Moeilijk Gedrag van Mensen met Dementie’ gaan we in op het herkennen van ‘verzet’ en op het vinden van aanvaardbare alternatieven in situaties waarin dit verzet zich voordoet. En op het communiceren met de wettelijke vertegenwoordiger als die zich verzet, zodat oplossingen gevonden kunnen worden waar alle partijen zich in kunnen vinden.

In > dit artikel > vind je een paar casussen met voorbeelden van wat wél en géén verzet is.