Wet Zorg en Dwang: 3-stappenplan

Wet Zorg en Dwang: 3-stappenplan

Op 1 januari 2020 gaat de Wet Zorg en Dwang (Wzd) in. Deze is van toepassing op:

  • Cliënten met een gediagnosticeerde psychogeriatrisch aandoening (dementie);
  • Cliënten met een verstandelijke beperking.

Als een cliënt zich verzet tegen bijvoorbeeld verzorging, medicatie toediening of eten en drinken, is er sprake van onvrijwillige zorg. Deze wet schrijft voor dat er door zorgverleners alternatieven gezocht worden om onvrijwillige zorg zoveel mogelijk te voorkomen. Alleen als het écht niet anders kan, moet er zorgvuldig beslist worden om tot onvrijwillige zorg over te gaan. Daar is een stappenplan voor. Als het niet lukt om een vrijwillig alternatief te vinden waar de cliënt wél mee instemt, moet de zorgorganisatie een > plan van 3 stappen > doorlopen waarbij de situatie goed wordt geanalyseerd en mogelijke alternatieven in een multidisciplinair overleg (MDO) worden bekeken.

Gelukkig zijn er voor minder ingrijpende maatregelen voldoende alternatieven. Het zoeken hiernaar vraagt creativiteit van zorgverleners. Dan kan de > Alternatievenbundel Onvrijwillige Zorg >, met 85 voorbeelden ter inspiratie, helpen.

Mijn scholing > ‘Omgaan met Moeilijk Gedrag van Mensen met Dementie’ > is deels gebaseerd op het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, en deels op deze nieuwe wet. Je krijgt er alternatieven aangereikt om onrust en weerstand weg te nemen. Er zijn veel oefeningen bij om zorgvuldig en met respect in te gaan op wat de cliënt aangeeft, en uit te zoeken wat hij of zij mogelijk wél prettig vindt.

Het volgen van dat stappenplan is pas per 1 januari 2020 verplicht, maar je kan als team natuurlijk nu al beginnen om er ervaring mee op te doen zodat je het proces straks zorgvuldig kan aanpakken! Lees meer tips in > dit artikel>.